Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepassing

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: opzegging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18- LeeftijdsbeperkingArtikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

3.     Verkoop op afstand: Een verkoop op afstand of buiten de onderneming komt tot stand wanneer je een contract sluit (voor goederen of diensten) buiten de winkel van de verkoper, gebruik makend van communicatiemiddelen die hiervoor ter beschikking staan.

 

4.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

5.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

7.     Dag: kalenderdag;

 

8.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

9.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Wine&Shine BV

Metsterenweg 142, 3800 Sint-Truiden, België

BTW: BE0753585476

 

Artikel 3 - Toepassing

1.                Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

2.                Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3.                Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

4.                Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Artikel 4 - Het aanbod

1.                Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2.                Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

3.                Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

a.     de prijs inclusief belastingen;

 

b.     de eventuele kosten van aflevering;

 

c.     de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 

d.     het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 

e.     de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 

f.       de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 

g.     de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 

h.     of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 

i.       de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

j.       de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 

k.     de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 

l.       de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.Artikel 5 - De overeenkomst

1.                De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

2.                Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

3.                Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

4.                De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5.                De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

a.     het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 

b.     de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

c.     de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 

d.     de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

e.     de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

6.                In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 

1.                Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

2.                Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Bij levering van diensten:

 

3.                Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 

4.                Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.                Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

2.                Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.                De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

2.                Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

a.     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 

b.     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

c.     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

d.     die snel kunnen bederven of verouderen;

 

e.     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. Hieronder vallen onder meer wijnen die volgens het systeem van "primeurs" besteld zijn.

 

f.       voor losse kranten en tijdschriften;

 

g.     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

3.                Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 

a.     betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 

b.     waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

c.     betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs

1.                Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en accijnstarieven.

 

2.                In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

3.                Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

4.                Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 

a.     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

b.     de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

5.                De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.                De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

2.                Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.              De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

2.              Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

3.              Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

4.              In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

5.              Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

6.              Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.              De bestelling wordt verzonden nadat Wine&Shine BV de betaling ontvangen heeft.

8.              Afhaling van de levering door de consument is enkel mogelijk na afspraak.

9.                 Bij afwezigheid van de koper bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met het oog op contactname. Na afspraak met de koper zal een tweede poging worden ondernomen om de producten te leveren.  Bij gebreke van enige reactie van de Koper binnen een termijn van zes (6) werkdagen na de eerste poging tot levering of bij afwezigheid van de koper bij de tweede poging tot levering, zullen de producten terug worden gezonden naar Wine&Shine.  De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, BTW, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper.  In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen Wine&Shine en de koper ontbonden zijn.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: opzegging

Opzegging

 

1.                De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Artikel 13 - Betaling

1.                Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen contant te worden voldaan zonder korting.  In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

2.                Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

3.                De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

4.                In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. De geleverde goederen blijven eigendom van Wine&Shine BV tot betaling van de algehele som.  

 

5.                De schuldenaar is gehouden tot betaling van alle incassokosten waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De Buitengerechtelijke incassokosten worden forfetair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 125 €.


6.                De betalingsmogelijkheden zijn de volgende: Kredietkaart, Maestro, Bancontact/ Mister Cash, Overschrijving. Cash betalingen zijn enkel mogelijk na afspraak.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.                De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

2.                Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 8 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wine&Shine, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

3.                Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

4.                Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1.            De aansprakelijkheid van Wine&Shine BV ten aanzien van de Koper is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW); (2) het bedrag dat Wine&Shine in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door de ondernemer aangegane polis BA-aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Wine&Shine BV ten aanzien van de Koper is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW); (2) het bedrag dat Wine&Shine in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door de ondernemer aangegane polis BA-aansprakelijkheid.

2.             Wine&Shine BV is in geen geval aansprakelijk voor:   Schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen. Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden). schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten.

 

Artikel 16 - Geschillen

De geschillen worden beheerst door de Belgische wetgeving en zullen ter berechtiging worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in het gebied waar de maatschappelijke zetel van de Wine&Shine BV gevestigd is.


Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 18 - Leeftijdsbeperking

De wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol is 16 jaar en voor sterke dranken 18 jaar. Het is verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen als u deze leeftijden niet bereikt hebt.