1. Definities

In deze Privacy Statement (‘Privacyverklaring’) wordt verstaan onder:

·        'Wine&Shine BV’, ‘Wij’ en ‘Ons': Wine&Shine BV  , gevestigd te Metsterenweg 142, 3800 Sint-Truiden ingeschreven onder het ondernemingsnummer : BE0753585476

·        'Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Wine&Shine BV via haar online platform in een (contractuele) relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

·        ‘Privacywetgeving’: de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming).

·        ‘Wet Telecom’: Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (aangehaald als : wet Telecom).

·        ‘Wet betreffende de elektronische communicatie’: implementatie Telecommunicatiewet in artikel 129 van de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005.

·        ‘Persoonsgegevens’:  voor de toepassing onder de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, ook wel de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) genoemd,  wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale entiteit van die natuurlijke persoon.

·        ‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.  

·        ‘Verwerker’: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het ander orgaan verstaan die/dat in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke  persoonsgegevens verwerkt.  De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren.

·        ‘Cookies’: kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

2. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Wine&Shine BV treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Zij definieert zowel welke persoonsgegevens verwerkt zullen worden als het doel en de juridische en technische middelen voor de verwerking.

Voor het verwerken van persoonsgegevens doen wij een beroep op verwerkers die wij raadplegen voor onderstaande doeleinden:

·        administratie

·        communicatie

·        marketing

·        hosting

3 .  Juridische grondslagen van de verwerking  

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt met het nodige respect voor de privacywetgeving en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van de onderstaande juridische gronden:

·        jouw uitdrukkelijke toestemming;

·        de uitvoering van de overeenkomst of de uitvoering van precontractuele stappen door jou geïnitieerd;

·        het naleven van wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld de wettelijke verplichtingen in het kader van de facturatie;

·        de behartiging van een voor ons gerechtvaardigd belang.

4.   Categorieën persoonsgegevens

Onderstaande categorieën persoonsgegevens worden door Wine&Shine BV ingezameld en verwerkt:

·        persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, geslacht, functie, taal)

·        contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer)

·        financiële identificatiegegevens (bankgegevens)

·        elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatiegegevens, cookies, mediagebruik)

De analytische data, bijvoorbeeld Google Analytics, van Wine&Shine BV tonen eveneens locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je vermoedelijke locatie op een kaart worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen. We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om jou te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van onze website te garanderen.

5. Legitieme doeleinden voor de verwerking

Wine&Shine BV hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wine&Shine BV zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Eerst en vooral gebruiken we jouw persoonsgegevens in het kader van een  eventueel contract  dat je hebt met Wine&Shine BV (leden, partners en sponsoren). Hieronder wordt onder meer verstaan: ledenadministratie, facturatie, de behandeling van klachten en de uitvoering van de diensten verbonden aan het contract zoals het versturen van de wekelijkse nieuwsbrief en de maandelijkse plazza, informatie over onze evenementen, informatie over onderzoek en data, enz.). Via jouw online account kan je daarnaast steeds je e-mailvoorkeuren doorgeven.

In de tweede plaats gebruiken we jouw persoonsgegevens voor het beantwoorden en opvolgen van vragen die via het  contactformulier  op onze website zijn toegekomen.

Vervolgens kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken met het oog op het behandelen van  klachten van consumenten  die via het klachtenformulier op de website werden ingediend.

Indien er  geen contract  bestaat met Wine&Shine BV (geen lid, partner of sponsor), gebruiken we jouw persoonsgegevens ook voor het versturen van nieuwsbrieven, informatie over onze research en data, informatie over onze netwerkevenementen, enz. indien jij hiertoe jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Je hebt in deze gevallen steeds de mogelijkheid om je toestemming in te trekken. Tevens in de situatie waarbij er geen contract of vooraf bestaande relatie is met Wine&Shine BV, kunnen wij jouw gegevens wel opslaan in ons CRM-systeem om de communicatie met jou te vergemakkelijken en indien er in de toekomst mogelijks een relatie tot stand kan komen.

Tot slot gebruiken wij jouw persoonsgegevens ook om de goede  technische werking van ons webportaal  te garanderen. Bij het bezoeken van onze website verklaar je je akkoord met de verwerking van je gegevens voor deze technische doeleinden.   

6. Duur van de verwerking

Wij zullen jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze databanken zodra deze niet meer nodig zijn om de in punt 5 vooropgestelde doeleinden te bereiken. Daarnaast zullen wij jouw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer jij jouw recht op de verwijdering van jouw persoonsgegevens correct hebt uitgeoefend.

Een uitzondering op de hierboven vermelde regel betreft de wettelijke verplichtingen die op ons rusten, bijvoorbeeld in het kader van facturatie.

7. Jouw rechten

7.1 Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over jouw persoonsgegevens evenals hoe we deze gegevens gebruiken.

7.2 Recht op verbetering

Je hebt het recht om van ons de rectificatie en/of vervollediging van jouw foutieve respectievelijk onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

7.3 Recht op vergetelheid

In onderstaande gevallen heb je het recht om ons te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen:

·        Indien jouw persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

·        Indien je jouw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;

·        Indien je op rechtmatige wijze bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;

·        Indien jouw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

·        Indien een wettelijke verplichting aangeeft dat jouw persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om tegemoet te komen aan het verzoek om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Zo is het namelijk wettelijk verplicht om facturen gedurende zeven jaar bij te houden.

7.4 Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in onder meer de volgende gevallen:

·        Indien je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist;

·        Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is;

·        Indien jouw persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een rechtsvordering.

7.5 Recht op bezwaar tegen de verwerking

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing of profileringsdoeleinden. Jouw persoonsgegevens zullen niet langer verwerkt worden tenzij de verantwoordelijke voor de verwerking dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

7.6 Recht op gegevensoverdracht

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of door ons te laten overdragen indien dit technisch mogelijk is.  

7.7 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

8.  Uitoefening en afdwinging van rechten

Je kan bovengenoemde rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar Wine&Shine BV  , Metsterenweg 142, 3800 Sint-Truiden of via e-mail aan  contact@wineandshine.online Bij dit schriftelijk verzoek vragen wij jou ook om een kopie van jouw identiteitskaart mee te zenden.
We verbinden ons ertoe om binnen de  maand  een gevolg te geven aan jouw verzoek.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be    

Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit laat de voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.